NEPŘEHLÉDNĚTE:
Hájení revíru 461 107 Olšava 1A, Kunovská tabule

přidáno: 20. 4. 2024

Upozorňujeme tímto, že z důvodu vysazení ryb a pořádání rybářských závodů bude revír Olšava 1A, jezero Kunovská tabule hájen od pátku 17. 5. 2024 od 4:00h. do neděle 26. 5. 2024 do 24:00h.

Opětovné zahájení lovu v pondělí 27. 5. 2024 ve 4:00h.

ePřihláska do kurzu

Před samotným vyplněním formuláře věnuj, prosím, pozornost následujícím informacím! Vzhledem k tomu, že se jedná o výhradně elektronický formulář, veškeré zpracování (vč. podpisu a podání) bude probíhat pouze elektronickou formou. Zájemce o papírovou formu podání přihlášky si může stáhnout formulář k vytištění.


Osobní údaje
Datum narození
Zdravotní omezení
Národnost
Adresa
Kontakty
Poznámka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Prohlašuji tímto, že nejsem členem jiného pobočného spolku Moravského rybářského svazu z.s. (dále jen „Svaz“), že jsem v posledních třech letech nebyl vyloučen ze Svazu a že jsem nebyl v posledních třech letech uznán vinným z přestupku nebo trestného činu na úseku rybářství nebo ochrany životního prostředí a rovněž není proti mé osobě vedeno přestupkové či trestní řízení pro takový trestný čin nebo přestupek. Toto čestné prohlášení je součástí podané přihlášky. Jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je vždy považováno za hrubé porušení členských povinností, jež je důvodem k vyloučení ve smyslu § 8 odst. 11 písm. a) Stanov Svazu.


UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako subjekt výše uvedených údajů uděluji tímto Moravskému rybářském svazu, z.s. pobočný spolek Kunovice, IČ: 00548081, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 18253 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, to za níže uvedených podmínek:

 • Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, email, telefon, zdravotní omezení, fotografie, doplňující údaje.
 • Účel zpracování osobních údajů: spolková činnost, plnění zákonných povinností.
 • Doba zpracování osobních údajů: 3 roky od udělení souhlasu, po dobu trvání členství ve spolku, 3 roky od ukončení členství.
 • Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám: orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaného osobního údaje plnit právními nebo vnitřními předpisy uloženou povinnost.
 • Zpracování zvláštní kategorie osobního údaje: údaje o zdravotním stavu – ZTP nebo ZTP/P za účelem vydání povolenky k lovu za cenu sníženou podle Stanov pro držitele ZTP nebo ZTP/P. Zvláštní kategorie osobního údaje bude zpracovávána po dobu platnosti povolenky k lovu vydané za cenu sníženou pro držitele ZTP nebo ZTP/P na podkladě tohoto souhlasu; po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo po dobu povinné archivace, nejdéle však po uplynutí 3 let od konce uvedených případů.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.


Podpis
Pole pro podpis: formulář lze podepsat na dotykových displejích prstem (mobil, tablet), nebo stylusem (tablet), případně v počítači myší kliknutím v prostoru pro podpis a následným tažení myši ve směru podpisu. Nepovedený podpis lze opravit kliknutím na tlačítko X, případně vrátit o jeden krok zpět kliknutím na kruhovou šipku. Každým kliknutím na šipku se vrací úkon o jeden krok zpět. Podpis vyžadujeme z důvodu prokázání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
* povinné informace

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o členství ve spolku a spolková činnost vč. plnění zákonných povinností Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o členství, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný žadatel,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Chcete dostávat novinky
do e-mailu?

Výše poskytnuté údaje budou zpracovány
dle Zásad zpracování osobních údajů.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Hájení revíru 461 107 Olšava 1A, Kunovská tabule

přidáno: 20. 4. 2024

Upozorňujeme tímto, že z důvodu vysazení ryb a pořádání rybářských závodů bude revír Olšava 1A, jezero Kunovská tabule hájen od pátku 17. 5. 2024 od 4:00h. do neděle 26. 5. 2024 do 24:00h.

Opětovné zahájení lovu v pondělí 27. 5. 2024 ve 4:00h.

© 2024 MRS z.s., pobočný spolek Kunovice
www.momrs-kunovice.cz

vytvořilo studio KVARK AG  |